Op naar een duurzaam Oldambt

Zonne-energie en de Zonneladder

De aanleg van zonnepanelen maakt een groei door. Gemeenten staan voor een duurzaamheidsopgave. De energie die nog nodig is, moet zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt. Onze overheid wil dat in 2020 14% van onze energie duurzaam is. In 2023 moet dat 16% van onze energie zijn en in 2050 moet onze energie volledig duurzaam zijn.

Burgerbelangen Oldambt ziet mogelijkheden voor Zonne-energie. Grootschalige zonneparken zoals in Finsterwolde raken omwonenden van het gebied. Wanneer je geniet van de weidse uitzichten die Oldambt rijk is en ineens een zonnepark in je gezichtsveld krijgt, kan het invloed hebben op je woongenot. Wanneer er daarnaast geen draagvlak gecreëerd is, is de kachel aan. Grootschalige zonnepanelen-projecten in landelijk gebied, een goed idee? Burgerbelangen Oldambt vindt, uit het oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik en het voorkomen van verrommeling van het landschap zoals bij het grootschalige zonnepark in Finsterwolde, van niet. Zonnepanelen gaan immers gemiddeld 30 jaar mee, het is daarom belangrijk zorgvuldig af te wegen waar en hoe zonnepanelen worden geplaatst.

De Zonneladder
De Zonneladder

Het uitgangspunt van Burgerbelangen Oldambt is dan ook ruimtelijke kwaliteit, zuinig met en meervoudig gebruik van ruimte. Zonnepanelen zouden ons inziens bij voorkeur moeten worden gecombineerd met andere functies. Een voorbeeld hiervan zijn met zonnepanelen overdekte parkeerterreinen. Zon op infrastructurele werken. Afvalstortplaatsen, geluidswallen langs snelwegen en woonwijken of parkeerterreinen en parkeergarages kunnen geschikte plaatsen zijn voor zonnepanelen.

Burgerbelangen Oldambt stelt voor dat de Gemeente Oldambt gaat werken met een Zonneladder. De ladder bevat drie treden. Pas wanneer locaties op een lagere trede van de ladder voor een bepaald initiatief niet voldoende beschikbaar of geschikt zijn komt een hogere trede in beeld.

Trede
  1. Gebouwgebonden; zon op daken van particuliere woningen en bedrijven. We zien ook graag dat panden van de gemeente gebruikt gaan worden om energie op te wekken.
  2. Grondgebonden; zon op maaiveld (binnen de stedelijke omgeving). te denken valt aan braakliggende terreinen of Gemeentegrond. De Gemeente zou deze grond kunnen verhuren voor tijdelijke zonneparken.
  3. Grondgebonden; zonne-initiatieven met maatschappelijk draagvlak (buiten bestaand stedelijk gebied). Hiervoor moet natuurlijk draagvlak zijn. Dat forceer je niet, maar daar is tijd voor nodig. Het is wenselijk dat de bewoners of direct getroffenen kunnen participeren in het traject, zodat zijzelf, maar ook hun dorp er beter van worden.

Er zijn nog daken van huur- en koopwoningen en van bedrijven al dan niet op bedrijventerreinen binnen stedelijk gebied in overvloed die gebruikt kunnen worden voor het opwekken van energie met zonnepanelen. De Gemeente Oldambt zou deze ontwikkeling kunnen stimuleren bij particulieren, bedrijven, verenigingen van eigenaren en woningbouwcorporaties. Door de landelijke subsidie en het rendement van de panelen is het niet nodig voor de Gemeente om financiële middelen in te zetten. Onze oproep aan de Gemeente Oldambt luidt dan ook: Stimuleer zonnepanelen op eigen dak door onafhankelijke informatie te geven over de mogelijkheden, de opbrengsten, beschikbare subsidies en fiscale regelingen zoals de kleinschaligheidsaftrek, energie investeringsaftrek en andere regelingen.

Burgerbelangen Oldambt ziet het liefst dat de eerste en tweede trede van de trap genomen gaat worden alvorens grootschalige zonneparken toe te staan in ons mooie weidse Oldambt.

Aardbevingsbestendig bouwen

De provincie Groningen gaat gebukt onder aardbevingsproblematiek. Aardbevingen en andere aan gas- en zoutwinning gerelateerde gevolgen zoals bodemdaling veroorzaken ook schade in Oldambt . Veiligheid is een groot goed, iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn eigen huis. Burgerbelangen Oldambt is van mening dat alle nieuw te bouwen woningen, bedrijfspanden en andere bouwprojecten aardbevingsbestendig moeten zijn. Aardbevingsbestendig houdt in dat je bij een aardbeving binnen bepaalde tijd je huis uit moet kunnen komen. De beving kan wel schade veroorzaken aan het huis. Wij zijn er bovendien voor dat de overheid objectieve informatie verstrekt over wat te doen tijdens een aardbeving en welke weg je zou moeten bewandelen na een aardbeving bij eventuele materiële en/of immateriële schade.

Gasloos Bouwen

Burgerbelangen ziet graag zoveel mogelijk gasloze woningen en bedrijfspanden. Op het moment is 6% van de woningen in Nederland gasloos. Door woningen gasloos te maken kan dit naar 25%. Alternatieven voor aan gas aangesloten woningen zijn een warmtepomp of geothermie ( het gebruik van aardwarmte). Hoewel niet alle woningen geschikt zullen zijn voor een warmtepomp. Deze zijn onvoldoende geïsoleerd of de elektra moet te ingrijpend aangepast worden. Daarnaast is het gasloos maken van woningen duur en ook de aansluitplicht bemoeilijkt het gasloos bouwen. Deze huidige aansluitplicht voor netbeheerders leidt er toe dat gemeenten strikt genomen geen all-electric nieuwbouwwijken kunnen afdwingen. Burgerbelangen Oldambt is er voor iedere aansluitplicht te schrappen.

Wij sluiten ons dan ook aan bij de aanbevelingen over all-electric nieuwbouwwoningen van Natuur en Milieu, die zij verwoorden in hun onderzoek gasloze nieuwbouw: ‘Voor all-electric nieuwbouwwoningen zijn de totale kosten over een periode van 15 jaar lager dan voor woningen die met aardgas verwarmd worden. De initiële investering is echter hoger. Voor een gemiddelde nieuwbouwwoning gaat dit om 4300 euro (inclusief huidige ISDE subsidie en salderingsregeling). Momenteel is voor veel projectontwikkelaars all-electric bouwen vanwege deze hogere investeringskosten nog niet aantrekkelijk. Het is voor hen echter niet eenvoudig om dit te realiseren, omdat concurrerende bouwers vaak een scherper voorstel kunnen indienen door niet aardgasloos te bouwen. Om ervoor te zorgen dat de beste optie voor het milieu en de samenleving ook de aantrekkelijkste optie wordt voor de projectontwikkelaar en de koper, zou de overheid de (investerings)drempel die de meerprijs vormt moeten wegnemen. Dat kan door die meerprijs (de onrendabele top) voor te financieren bij de projectontwikkelaar of op een andere wijze ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld is met op aardgas verwarmde woningen.’

Circulair bouwen en circulaire renovatie

Behalve het opwekken van zonne-energie, het aardbevingsbestendig bouwen en gasloze woningen zijn we ook van mening dat er in Oldambt circulair gebouwd zou moeten worden. Bij circulair bouwen gaat het om het minimaal gebruik en hergebruik van grondstoffen en materialen en dat daarnaast de inrichting van een gebouw flexibel is waardoor het al naar gelang het gebruik veranderen kan. Door het flexibel bouwen krijgt het gebouw bovendien een langere levensduur. Een mooi voorbeeld van circulair bouwen is het ABN AMRO paviljoen Circl aan de Zuidas in Amsterdam. Circl is circulair van gerecycelde spijkerbroeken voor geluidsisolatie, hergebruikt hout tot klimaatbeheersing via zoutkristallen. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld het in het pand gebruikte aluminium en hout later weer hergebruikt worden.

Naast circulair bouwen zou ook de circulaire renovatie aandacht moeten krijgen, waarbij de focus niet op sloop ligt maar op aanpassen. Bij de renovatie worden zoveel mogelijk materialen hergebruikt of van hergebruikte materialen gebruik gemaakt.

Er zijn nog tal van gebieden waar onze gemeente kan verduurzamen. Burgerbelangen Oldambt wil hier voorstellen voor gaan doen en vaart mee gaan maken. Om dit te kunnen doen hebben we uw steun nodig tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.