Directe democratie

5Directe democratie

De gemeente is er voor de burgers, niet andersom.

We vinden daarom ook dat burgers veel vroeger betrokken moeten worden bij te nemen beslissingen. Het geld dat de gemeente uitgeeft, is namelijk afkomstig van de burger. Wij vinden dat we daar zuinig mee om moeten gaan en zeker bij grote uitgaven de burger moeten betrekken.

Besluiten moeten dus zo dicht mogelijk bij de burger worden genomen. Dorps- en wijkraden zouden een concrete eerste stap kunnen zijn. Deze raden kunnen (deels) online georganiseerd worden, zodat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk is. Hierbij moet rekening worden gehouden met / een oplossing gezocht worden om niet- of minder mondige mensen een stem te geven.

We willen de leeftijd waarop je mag stemmen verlagen van achttien naar zestien jaar. De jeugd heeft de toekomst, het is dus logisch dat ze daar over meebeslissen.

Transparantie

We staan voor een open en eerlijke gemeente. Het verbergen van overheidsinformatie moet alleen mogelijk zijn wanneer dit noodzakelijk is om de privacy van individuen te beschermen. Zo kunnen we het vertrouwen in de gemeente en de integriteit in de politiek terugbrengen.

  • Alle niet-vertrouwelijke gemeente-informatie wordt proactief gepubliceerd.
  • Bij alle gemeenteprojecten, ook publiek-private samenwerkingen, komt er een open boekhouding.
  • Er komt een onafhankelijk huis van klokkenluiders voor bestuurlijke wanpraktijken.

Sterke lokale economie

Burgerrechten en -vrijheden