Sterke lokale economie

Visie

Oldambt is een gemeente met een hoog werkloosheidscijfer. Wij geloven niet dat dit lager wordt door verder in te zetten op krimp en het innen van krimpgeld van het Rijk. Wij zien krimp als een neerwaartse spiraal. Oldambt wordt bij krimp steeds minder aantrekkelijk voor burgers, bedrijven, ondernemers en bezoekers.

Wij zien ook geen oplossing in een aanpak zonder visie, waarbij symptomen worden bestreden met acties die niet passen bij eerdere oplossingen en waarbij een onsamenhangend geheel ontstaat. Oldambt zal daarmee steeds onaantrekkelijker worden. En de kosten zullen met steeds minder mensen worden gedeeld.

Het tekort aan banen moet vanuit meerdere hoeken worden benaderd. Een integrale visie is noodzakelijk. Hierdoor wordt de lokale economie versterkt en zal er meer werkgelegenheid en dus meer koopkracht zijn in Oldambt.

Bereikbaarheid

Een goede verbinding met de buitenwereld is belangrijk. Zowel openbaar vervoer als digitale verbindingen kunnen verbetering gebruiken. Oldambtsters moeten snel op hun werk kunnen zijn, door uitstekende bus- en treinverbindingen, goede interne infrastructuur (o.a. aanpak Blauwe Roos bij Winschoten), en vloeiende aansluiting op het wegennet van de rest van de provincie (A7, N367, N362).

Aantrekkelijk voor ondernemers

Oldambt moet een aantrekkelijke gemeente worden voor werkgevers. Potentiële werkgevers moeten weten wat Oldambt te bieden heeft. Lege industrieterreinen, zoals Hoogebrug in Winschoten en Eexta in Scheemda, moeten pro-actief nieuwe bedrijven naar onze gemeente trekken. Wij vinden dat grond niet altijd voor de hoogste prijs verkocht moet worden. Als dit zorgt voor werkgelegenheid of voor het aantrekken van innovatieve grote en middelgrote bedrijven, mag gemeentegrond naar ons idee soms goedkoper van de hand worden gedaan of (tijdelijk) goedkoper verhuurd. Braakliggend terrein levert geen inkomsten op, werkgelegenheid wel. Er moet dus een heldere strategie komen welke bedrijven aangetrokken moeten worden. Dit geldt ook voor winkelgebieden.

Ondernemers moet je koesteren, ze kiezen ervoor om in Oldambt te ondernemen. Ondernemen is risico nemen, iets dat een ambtenaar per definitie niet doet. Hierdoor kan een taalverwarring ontstaan. De gemeente moet dus de taal van een ondernemer spreken. Daarnaast moet de gemeente het de ondernemer zo makkelijk mogelijk maken. Het aantal regels verminderen en regelluwe gebieden invoeren om (jonge) ondernemers te stimuleren in Oldambt te gaan ondernemen.

Bijvoorbeeld als volgt:

 • Het mogelijk maken om panden in het centrum van functie te laten wisselen, zoals retail, diensten, cultuur en horeca.
 • Het benutten van alle mogelijkheden binnen de wettelijke inrichtingseisen voor de combinatie van horecavergunning en detailhandel, door centrumbestemming.
 • Het bieden van meer ruimte voor ondergeschikte horeca in winkels in het centrum.
 • Het eenvoudiger en sneller maken van procedures voor evenementen in en om winkels.

Het MBO en HBO sluiten onvoldoende aan bij wat er nodig is op de arbeidsmarkt. Meer maatwerk is nu mogelijk, maar dan moeten scholen de daarvoor beschikbare budgetten inzetten. Samenwerking tussen het bedrijfsleven in de regio en de scholen moet worden gestimuleerd om maatwerk te leveren.

Minder lokale lasten

De lokale belastingen voor bedrijven zijn veel harder gestegen dan woonlasten. Voorkom lastenverschuiving naar ondernemers die de lokale economie draaien. Burgerbelangen Oldambt wil de lokale regeldruk van onnodige heffingen en vergunningen beperken.

Bijvoorbeeld als volgt:

 • OZB-tarieven voor bedrijfspanden en woningen aan elkaar koppelen voor een evenwichtiger lastenontwikkeling.
 • Het OZB-tekort dat ontstaat bij leegstand van bedrijfspanden niet verhalen op andere ondernemers, maar deze lasten leggen bij eigenaren.
 • Precarioheffing levert per saldo niets op. In plaats hiervan deze afschaffen en reguleren via algemene regels over gebruik van openbare ruimte.

Bereikbare winkelgebieden

Bereikbaarheid en toegankelijkheid van een winkelgebied met auto, fiets en OV zijn van belang als de klant ook online kan bestellen. Ook werkzaamheden en onderhoud kunnen rampzalig uitpakken voor ondernemers en voor omzetderving zorgen.

 • Er dient voldoende parkeergelegenheid in of nabij het centrum te zijn, het is één van de belangrijkste redenen een winkelcentrum te bezoeken.
 • Winkeliers moeten betrokken worden bij planning van werkzaamheden (ook de niet mondige groep die geen lid is van ondernemersverenigingen) en onderhoud, om zo schade te voorkomen.
 • Goede en vroegtijdige informatie over werkzaamheden moet gegeven worden, zodat winkeliers kunnen inspelen en omzetschade kunnen beperken.
 • Het centrum moet goed bereikbaar zijn. De Blauwe Roos moet met voorrang aangepakt worden. Het niet aanpakken kan er toe leiden dat bezoekers aan het winkelcentrum Winschoten doorrijden naar Groningen.

Duurzaam ondernemen

Energiebesparing kan geld opleveren voor de ondernemer.

 • Benut daken van winkels in winkelcentra voor het opwekken van duurzame energie.
 • In de herfst en winter staan de deuren van winkels vaak open, de kostbare energie stroomt als het ware de deuren uit. Overtuig ondernemers van de energiebesparing door de deuren te sluiten tegelijkertijd bezoekers opvoeden dat de deuren gesloten zijn om energie te besparen, maar dat de winkels wel open zijn. Kan bijv. door leuke actie.

Aantrekkelijk voor bezoekers

Oldambt en ook de afzonderlijke kernen moeten een eigen profiel en ‘DNA’ ontwikkelen en cultiveren. Hiervoor is een sterke binnenstadsorganisatie nodig met voldoende budget, een activiteitenplan met een duidelijke focus en het lef om afwijkende keuzes te maken. Consumenten gaan niet voor eenheidsworst, maar voor authenticiteit en eigenzinnigheid. Koester daarom de door de crisis ontstane gaten in het centrum. Juist dáár liggen kansen voor nieuwe formules die smaak toevoegen.

Een betere aanpak van verloederde/slecht onderhoud (winkel)panden en een versoepeling van regels voor kleine ondernemers in ”woonbestemmingen” kan hierbij helpen.

Stimuleren van meer samenwerking tussen kernen bijvoorbeeld in de vorm van de drie-eenheid: Recreëren bij het Oldambtmeer, ontspannen in Bad Nieuweschans en lekker winkelen/eten in Winschoten.

Veiligheid en leefbaarheid

Directe democratie